Hoodoo: ”Around U”

Gehitmusiken —  31 maj, 2013 — Lämna en kommentar

AROUND U HOODOO

Hoodoosvensk witch house för er som gillar Salem, som ännu inte tröttnat på Pictureplane & gängets genreskämt, b̴̷̢̘̲͈͈͋͒̆ͧ̓̾̊̀ͭ̋͛͂̅̑̾͡rͩ̊̆̉̅̎͂̾̂̆̄ͤ̾̎ͤ̐̐ͩ͠͏̳͈̰̦͡ů̸̗̜̳͈͍̠̪͕̫̫̀͒͊̔̋͐́ͦ͛ͮͩͦ͘͟͞t̴̙̥͚̩̣̼͙̻̻̺̊̉ͬ͑͐̌̆͑̅ͯ́ͩ͐͌͗̉̀̕͠a̢̡̧̞̥͔̭͇̩̜͇̳̘͗ͣͬ̀̚ͅlͩ͊̏́҉̥̰̫̰̤̗̲̀͢͞ͅţ̝͈̮̬̜̑̈ͯ͌͒̇̅ͯ͑̕͝͠ ̢̧͇̹̜̤̦̟̞̫̮ͭ̉͗͂̈̿͒̏ͮ͊͂ͤ́ͥ̾͌ͬͪ̅́͠NOISEg̓̾̑ͪͧ̄͂͒͘҉̕҉̩͕̘͚̩̼̗͖̮͎͓̝͍ ̷̨̪̤̥͎͍͉͕̥̣̻̙͈̝̞̦͓̞͔ͩͥ̿̾ͤ͌̂ͩ́͛ͤ̆ͣ́ͤ̆ͧ̚̚͜i̴̶̵̻̩͔͎̘̺̫͑ͩͥͤ̏ͥ͗ͫ̄͗͊͝ṋ̷̘̰̫͚͉̯̻̺̲͋̋ͤͤ͢ͅṣ̸̩̤͙ͧ̒͂̉͗͛̽̈́ͩͭͅť̇͐͛͒̇̀̀͆̃̿̃ͣ̊̋̽ͬ̚̚͏̸̣̭̻̬̦̱̀̀r͈̖͉̦̮̮̱͙̝̗̜̼̦͕͆̑ͨͭ̋̓͗̿ͤ̅ͩͫ͛͛ͥ̍̉̚̚͜͜͜͜͢ͅu̶̷̲̠͉̻̝̰̪̺̜ͯ͐͌ͦ͛ͬ̉̐̎̒̄͌̑͠ͅm̛̙̹̫̮̲̣̗͕̮͈͓̥̗̦̔ͥ͛ͩ͆ͨ̈ͤ̂̎ͨ̈ͬ͊͘͜e͔͈͈͈͉̯̫̱ͦ̋ͤͤ́͗̓̀n̴̢̹͎̻̱̫̫͙̞̠̻̳͉̙͉̫͈̬̫͛̔̈́̌̀̈́̒͢͡t̶̿̒͌̉̄̏̅ͨ̆ͯ͊ͭ̍ͤ̓ͫ̚̚҉̙͚̱͓͕̱̬̱̖̬̫͔̙͢͟e̥͓̖̪̠̻ͩ͌̌ͤ̃͛̔̀̽͗͑̑͗͠͞l̸̈ͨ̋ͦ͏̷̵̧͈̮̩̻̲̳̩͍̮̳̜͕̠l̛͓̗͉͔̭͎͉̗̙̦̝̳̖̆͗̀͗̉͌̌ͤ͂ͫ̄̎̃͛͐͐̾̀̚HIPHOP: lyssna på hela deras debutEP STILL via soundcloud. Andra släppet på en nystartad indie-etikett med det fantastiska namnet Domedagspop. Tungt, skärande, sönderfrätt som Death Grips.

Men också, som på denna fina my beat is broken beat ”Around U”, ganska vackert, atmosfäriskt, känslosamt.

Bojan Buntic

Inga kommentarer

Bli den första att starta en diskussion!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s